SLAGINGSPERCENTAGE VAN 100% | NIET GOED GELD TERUG | GRATIS VERZENDING VANAF 80€

Vertrouwelijkheidsbeleid

Artikel 1. Presentatie van de website

De identiteit van de verschillende betrokkenen bij de opstelling en de uitvoering van de website wordt verduidelijkt aan de gebruikers daarvan:

Eigenaar: Ferber Enterprises

Ontwerper: Ferber Enterprises

Publicatiemanager: Ferber Enterprises

Webmaster: Ferber Enterprises

Hoster: 1&1 IONOS SARL, 7, place de la Gare BP 70109, 57201 Sarreguemines Cedex

Artikel 2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en de aangeboden diensten

Het gebruik van de website veronderstelt de volle en volledige aanvaarding van de hierna omschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, de gebruikers van de website worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal op elk moment voor de gebruikers toegankelijk. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden besloten door Ferber Enterprises, die zal proberen de data en uren van de ingreep voorafgaand mede te delen aan de gebruikers.

De website wordt regelmatig bijgewerkt door Ferber Enterprises. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: zij zijn echter bindend voor de gebruiker die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

Artikel 3. Omschrijving van de verleende diensten

De website is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de vennootschap.

Ferber Enterprises probeert om zo nauwkeurig mogelijke informatie op de website te verstrekken. Maar zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheden, onjuistheden of gebreken in de bijwerking, door haar toedoen of door toedoen van samenwerkende derden die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie die op de website staat wordt ter indicatie gegeven en kan mogelijk veranderen. Verder is de informatie die op de website staat niet uitputtend. Hij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online brengen ervan.

Artikel 4. Contractuele beperkingen over de technische gegevens

De website maakt gebruik van de JavaScript technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade in verband met gebruik van de website. Verder verplicht de gebruiker van de website zich om recent materiaal te gebruiken dat niet met virussen besmet is en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

Artikel 5. Intellectuele eigendom en namaak

Ferber Enterprises is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van gebruiksrechten over alle elementen die op de website toegankelijk zijn, voornamelijk tekst, afbeeldingen, grafische vormen, logo, iconen, geluiden, software.

Iedere reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een gedeelte van de elementen van de website, ongeacht het gebruikte middel of proces is verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van: Ferber Enterprises.

Iedere niet toegestane exploitatie van de website of van enig element daarvan zal worden beschouwd als namaak en worden vervolgd.

Artikel 6. Aansprakelijkheidsbeperking

Ferber Enterprises kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan het materieel van de gebruiker bij toegang tot de website en voortkomend uit het gebruik dat niet aan de in punt 4 aangegeven specificaties voldoet of uit het voordoen van een bug of een incompatibiliteit.

Ferber Enterprises kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld markt- of kansverlies) dat het gevolg is van het gebruik van de website.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in contactruimte) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Ferber Enterprises behoudt het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, iedere in deze ruimte ingevoerde content te verwijderen als deze in overtreding zou zijn met de in het land van woonplaats van de verkoper toepasselijke wetgeving, in het bijzonder met de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. In voorkomend geval behoudt Ferber Enterprises ook het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, voornamelijk in geval van een bericht met een racistisch, beledigend, smadelijk of pornografisch karakter, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto e.d.).

Artikel 7. Beheer van persoonsgegevens

Bij gebruik van de website kunnen worden ingezameld: de URL van de linken via welke de gebruiker toegang heeft verkregen tot de website, de accessprovider van de gebruiker, het internetprotocol (IP) adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Ferber Enterprises alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de behoefte van bepaalde diensten die door de website worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, voornamelijk als hij deze zelf intypt. Er wordt daarbij aan de gebruiker van de website verduidelijkt de verplichting om deze informatie wel of niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, beschikt elke gebruiker over een recht van inzage, rectificatie en verzet tegen de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, door een schriftelijke, ondertekende aanvraag in te dienen samen met een kopie van zijn legitimatiebewijs met handtekening van de houder daarvan, onder vermelding van het adres waar het antwoord naartoe moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op enige drager aan derden. Alleen de veronderstelling van de overname van Ferber Enterprises en haar rechten maakt overdracht van de genoemde aan de eventuele overnemer mogelijk die op zijn beurt dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de website verschuldigd is.

De databases zijn beschermd door bepalingen met betrekking tot de gerechtelijke bescherming van databases.

Artikel 8. Hyperlinks en cookies

De website bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere websites, die zijn ingesteld met toestemming van Ferber Enterprises. Maar Ferber Enterprises heeft geen mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte websites te verifiëren en aanvaardt dientengevolge geen enkele aansprakelijkheid uit hoofde hiervan.

Het browsen op de website kan de installatie van een cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert met betrekking tot het browsen van een computer op de website. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere bezoeken aan de website te vereenvoudigen en zijn ook bedoeld voor diverse bezoekersmetingen.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan bepaalde diensten eventueel ontoegankelijk maken. De gebruiker kan echter zijn computer als volgt instellen om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tool tab (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internet opties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

In Firefox: bovenaan het browservenster klik op de Firefox-knop en ga naar de tab Opties. Klik op de tab Privacy & beveiliging. Stel de Geschiedenis in op: aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken. Ten slotte klik het vakje uit om de cookies te deactiveren.

In Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menu-pictogram (in de vorm van een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. In de sectie “Vertrouwelijkheid” klik op Content instellingen. In de sectie “Cookies” kunt u de cookies blokkeren.

In Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (drie horizontale strepen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. In de sectie “Vertrouwelijkheid” klik op voorkeursinstellingen. In de tab “Vertrouwelijkheid” kunt u de cookies blokkeren.

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze

Ieder geschil in verband met gebruik van de website valt onder het recht van het land van woonplaats van de verkoper. De rechtbanken van het land van woonplaats van de verkoper worden uitsluitend bevoegd verklaard.

Artikel 10. Begrippenlijst

Gebruiker: Internetgebruiker die inlogt en gebruik maakt van bovengenoemde website.

Persoonsgegevens: “Informatie waarmee, in ongeacht welke vorm, al dan niet direct, de natuurlijke personen waarop deze informatie betrekking heeft kunnen worden geïdentificeerd.”